Tájékoztató a víziközmű-szolgáltatás állam általi átvételének lehetőségéről

Helyzetértékelés:

A Kormány kiemelt célja a közszolgáltatások terén elért eredmények, így a rezsicsökkentés vívmányainak, a magas színvonalú szolgáltatásnak, az ügyfél elégedettségnek a megőrzése, valamint a közszolgáltatási rendszer folyamatos fejlesztése. A víziközmű szolgáltatás esetében is prioritás, hogy az állampolgárok továbbra is a megszokott, illetve lehetőség szerint magasabb színvonalon jussanak hozzá a szolgáltatáshoz úgy, hogy mindeközben terheik ne növekedjenek. Az elért eredmények megőrzése érdekében a víziközmű ágazat szereplői részéről egyrészt folyamatosan keresni kell a hatékonyságnövelési és újítási lehetőségeket, igénybe véve az új technológiai megoldásokat is, másrészt a szolgáltatásnyújtás középpontjába ténylegesen a fogyasztók érdekeinek szolgálatát és nem profitszerzést kell állítani. Jelenleg a hatékonyság növelésének bizonyos esetekben akadálya, hogy egyes szolgáltatók és tulajdonos önkormányzataik önerőből nem képesek a változásokra, így nincs mód az országos szinten meglévő különbségek fokozatos felszámolására sem.

A közszolgáltatások esetében általános tapasztalat, hogy a hatékonyságnövelés, illetve kedvezőbb fogyasztói árszínvonal nagyobb eséllyel megvalósítható, ha a szolgáltatás nyújtói optimális üzemméret mellett működnek és a kisebb szolgáltatók keresik az egymással való együttműködés nyújtotta előnyöket. Ugyancsak hatékonyságnövelés lehetőségét rejti magában a közszolgáltatásért felelős önkormányzatok és az állam egymással való együttműködésének fokozása.

Feladat- és vagyonátadás lehetősége (integráció):

Az ellátásbiztonság fokozása, a közszolgáltatással járó feladatok ellátásának optimális megszervezése, illetve az önkormányzatok és az állam közötti együttműködés lehetőségeinek bővítése érdekében indokolt, hogy a víziközmű-szolgáltatás, mint önkormányzati közfeladat állam részére történő átadásának a lehetősége biztosított legyen. E célból került sor a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény olyan irányú módosítására, mely lehetővé teszi az önkormányzatok és a tulajdonukban működő szolgáltatók számára, hogy a közszolgáltatáshoz kapcsolódó vagyon állam részére történő átadásával, – önkéntes módon – egy állami integrációs folyamatban vehessenek részt. Ez az önkormányzatok és a tulajdonukat képező szolgáltatók számára is lehetőséget teremt arra, hogy portfólió-tisztítást hajtsanak végre, illetve ha azt célszerűnek tartják, úgy a közszolgáltatással járó feladatokat átadják az államnak.

Az integráció előnye összefoglalva az, hogy az érintett szolgáltatók és tulajdonos önkormányzataik számára az állam biztosítsa annak lehetőségét, hogy e jogalanyok a tulajdonukat képező vagyon átadása fejében, önkéntes módon egy állami integrációs folyamatban vehessenek részt. Ezen integrációs folyamat a közszolgáltatás által érintett valamennyi szereplő számára előnyös, mivel:

  • az abban részt venni kívánó szolgáltatók segítségben részesülhetnek, illetve a tulajdonos önkormányzatok számukra pénzügyi teherrel járó kötelezettségtől (ellátási felelősség) mentesülhetnek, melynek fejében önként vállalják az integrációval járó kötelmek teljesítését;
  • az állam számára az integráció eredményeként jelentkező kiadások a költségvetés mindenkori teherbíró képességéhez igazodva kontrollálhatóvá válnak, illetve a felhasználásra kerülő költségvetési források fejében az állami vagyon köre szélesíthető,
  • a víziközmű-fejlesztésre fel nem használt források átvételével, illetve a jövőbeni fejlesztésekre, felújításokra vonatkozó források Nemzeti Vízművek Zrt. stratégiai irányítása melletti allokálásával az üzembiztonság tovább növelhető,
  • a munkavállalók számára a csatalakozás kiszámítható foglalkoztatási feltételeket biztosít,
  • az állampolgárok az integrációs lehetőség következményeként nagyobb biztonsággal jutnak a közszolgáltatáshoz, a szolgáltatás színvonala egységesebbé válik.

Az integráció feltételei:

Az integrációs lehetőség nem nélkülözheti az állami források ésszerű és takarékos felhasználását, melyre tekintettel az integráció feltételekhez kötött. Az integráció alapját az abban részt vevő önkormányzat, a szolgáltató és az államot képviselő Nemzeti Vízművek Zrt. részéről megkötendő, a közfeladat- és a vagyonátadást rögzítő megállapodás képezi, melynek megkötése valamennyi résztvevő, így az állam nevében eljáró Nemzeti Vízművek Zrt. részéről is önkéntes, tárgyalásos folyamat eredményeként történik. Az állam a vagyon olyan átvételében érdekelt, amelynek eredményeként az a későbbiekben hatékonyan üzemeltethető az állami víziközmű-vagyon részeként és az is prioritás, hogy az állam ingyenesen szerezzen tulajdont (mind a víziközmű-infrastruktúra, mind a víziközmű-szolgáltató társaság részesedései esetében). Tekintettel továbbá arra, hogy az állam számára alapvető cél a hatékonyságnövelés, a tulajdonszerzés csak abban az esetben ésszerű megoldás, ha a víziközmű-rendszerek esetében kizárólagosan, a társasági üzletrészek esetében pedig legalább a meghatározó állami befolyás (75 % + 1 szavazat) elérésének mértékéig terjedően kerül erre sor (az önkormányzatok részéről az ezt el nem érő mértékű üzletrész értékesítésére nincs lehetőség).

Az önkormányzatok és a szolgáltatók megkeresései alapján a Nemzeti Vízművek Zrt. részéről a fenti szempontok érvényesítése minden esetben vizsgálat tárgyát képezi. Az említett szempontok érvényesítése érdekében az integrációban részt venni kívánó önkormányzatok, szolgáltatók részéről az alábbi fontosabb feltételek teljesítésére van szükség:

  1. Az Önkormányzat Közgyűlése/Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, miszerint az Önkormányzatot terhelő víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettségének és a tulajdonában álló víziközmű-vagyonnak az államra történő átruházására irányuló Integrációs Programban részt kíván venni.

2. Az Önkormányzat Közgyűlése/Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az 1. pontban megjelölt cél megvalósítása érdekében a Víziközmű-szolgáltató soron következő Közgyűlésén szavazatával hatalmazza fel a Társaság vezérigazgatóját arra, hogy a Társaság átvilágítását, az önkormányzati-víziközmű vagyon értékelését és integrációs javaslat kidolgozását célzó együttműködési megállapodást írjon alá a Nemzeti Vízművek Zrt.-vel.

3. Az Együttműködési Megállapodás alapján teljeskőrű együttműködés az integráció előkészítésében és lebonyolításában, mely kiterjed különösen

  • a megállapodásban rögzített kötelezettségvállalásokhoz szükséges részvényesi felhatalmazásokra, nyilatkozatokra;
  • a víziközmű-szolgáltató (jogi, pénzügyi, gazdasági és műszaki) átvilágításához és önkormányzati-víziközmű vagyon értékeléséhez szükséges dokumentumokra, információkra – teljességi nyilatkozat megadása mellett – a vizsgálat részeként meghatározott adatszobák szerint, betekintési nyilatkozatokra;
  • megalapozott integrációs javaslat készítésére, ami alapján döntés hozható az integráció megvalósítási feltételeinek elfogadásáról és a tranzakciós szerződés(ek) megkötéséről;

4. Az integrációs javaslat előkészítése érdekében az érintett önkormányzatok, szolgáltatók és a Nemzeti Vízművek Zrt. a képviselőikből álló Projekt Irányító Bizottságot hoznak létre. E testület alkalmas arra, hogy az előkészítési folyamat során az érintett önkormányzat a képviselője útján a szükséges információkat megkapja és a folyamatot nyomon tudja követni.

5. Az integráció előkészítése során az átvilágítással kapcsolatosan felmerülő költségeket egyfelől a csatlakozni szándékozók, másfelől az állam viselik, főszabály szerint 50-50%-ban.

Fenti feltételek indikatív jellegűek, azok a csatlakozni kívánó önkormányzatok, illetve szolgáltatók előzetes tájékoztatását szolgálják, annak érdekében, hogy előzetesen mérlegelni tudják a csatlakozás következményeit. Az integrációs kérelem benyújtására csak abban az esetben célszerű sort keríteni, ha fenti feltételek teljesülése hiánytalanul biztosított és ezek iránt az önkormányzat és szolgáltató elkötelezett.

Konkrét esetben az önkormányzatok, illetve szolgáltatók csatlakozásának egyedi feltételei a Nemzeti Vízművek Zrt.-vel lefolytatásra kerülő tárgyalásos folyamat során kerülnek kidolgozásra. A csatlakozási feltételek teljesülése iránt a csatlakozni kívánó önkormányzatoknak és szolgáltatóknak lesz szükséges intézkedniük és dokumentációval alátámasztottan kell igazolniuk.

Hangsúlyozni szükséges, hogy fentiek szerinti feltételek teljesítése sem jelenti automatikusan az integrációs megállapodás megkötését a Nemzeti Vízművek Zrt. részéről, mert azt minden esetben részletes vizsgálat, egyedi körülmények mérlegelése előzi meg a Nemzeti Vízművek Zrt. részéről.

Integrációs kérelembenyújtásával kapcsolatos információk:

Az integrációt célzó kapcsolat felvételére a Nemzeti Vízművek Zrt-vel a következő elérhetőségen van lehetőség:

integracio@nvmzrt.hu