TÁJÉKOZTATÓ

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) módosítása alapján 2021. június 13-tól lehetővé vált, hogy az ellátásért felelős önkormányzat a víziközművagyon, illetve a tulajdonában álló víziközmű működtető eszköz tulajdonjogát térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel átruházza az államra, ha a víziközmű-rendszeren kizárólagos vagy az állammal közös tulajdonnal rendelkezik. Ehhez kapcsolódóan a települési önkormányzat térítésmentesen átruházhatja az államra, mint új ellátásért felelősre az átadással érintett víziközmű-rendszer üzemeltetését szerződéses jogviszony alapján ellátó víziközműszolgáltatóban fennálló társasági részesedését is.

Fontos kiemelni, hogy amennyiben az önkormányzatok élnek ezzel a lehetőséggel, úgy az ellátásért való felelősség is az államra száll. A törvény továbbá arra is lehetőséget biztosít, hogy a víziközmű-szolgáltató – az önkormányzati tulajdonban álló víziközmű-vagyon előzőekben említett átruházásához kapcsolódóan a tulajdonában álló víziközmű működtető eszközök és a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek tulajdonjogát is ingyenesen átruházza az államra, mint új ellátásért felelősre, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel. E törvényi lehetőséget egészítette ki a Kormány ez év augusztusában azzal, hogy amennyiben a víziközmű vagyonnal rendelkező önkormányzatok a víziközmű vagyonukat és ezzel az ellátási felelősséget az államra ruházzák, azok esetében a Kormány a víziközmű szolgáltató 2022. év végéig keletkező finanszírozási hiányát a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által validált adatok alapján a szolgáltatók részére történő forrásjuttatással biztosítja.

Jelenleg három többségi önkormányzati tulajdonú víziközmű társaság esetében jutottak el a tárgyalások és az előkészítő munkálatok abba a szakaszba, amely során a támogatás rendelkezésre bocsátható. Több társaság esetében további tárgyalások folynak az integráció, valamint az igényelt támogatások ügyében.

A Kormány továbbra is elkötelezett az egységes, magas minőségű víziközmű szolgáltatás és a víziközmű rendszer hosszú távú, fenntartható modelljének kialakításában. 

Köszönjük az önkormányzati testületek eddigi együttműködését, a Nemzeti Vízművek Zrt. továbbra is fogadja az ellátásért felelős önkormányzatoktól érkező integrációs nyilatkozatokat, és nyitott a víziközmű társaságok integrációs törekvéseivel szemben, amennyiben azokat a társaság 75%-ot meghaladó tulajdoni részesedéssel bíró tulajdonosi köre támogatja.

A víziközmű integrációs program célja továbbra is olyan fenntartható rendszer létrehozása, amely az országos felelősség mellett a helyi sajátosságokra is figyelemmel van.

Nemzeti Vízművek Zrt.


Tájékoztató a víziközmű-szolgáltatás

állam általi átvételének lehetőségéről

A Kormány kiemelt célja a közszolgáltatások terén elért eredmények, így a rezsicsökkentés vívmányainak, a magas színvonalú szolgáltatásnak, az ügyfél elégedettségnek a megőrzése, valamint a közszolgáltatási rendszer folyamatos fejlesztése. A víziközmű szolgáltatás esetében is prioritás, hogy az állampolgárok továbbra is a megszokott, illetve lehetőség szerint magasabb színvonalon jussanak hozzá a szolgáltatáshoz úgy, hogy mindeközben terheik ne növekedjenek. Az elért eredmények megőrzése érdekében a víziközmű ágazat szereplői részéről egyrészt folyamatosan keresni kell a hatékonyságnövelési és újítási lehetőségeket, igénybe véve az új technológiai megoldásokat is, másrészt a szolgáltatásnyújtás középpontjába ténylegesen a fogyasztók érdekeinek szolgálatát és nem profitszerzést kell állítani. Jelenleg a hatékonyság növelésének bizonyos esetekben akadálya, hogy egyes szolgáltatók és tulajdonos önkormányzataik önerőből nem képesek a változásokra, így nincs mód az országos szinten meglévő különbségek fokozatos felszámolására sem.

A közszolgáltatások esetében általános tapasztalat, hogy a hatékonyságnövelés, illetve kedvezőbb fogyasztói árszínvonal nagyobb eséllyel megvalósítható, ha a szolgáltatás nyújtói optimális üzemméret mellett működnek és a kisebb szolgáltatók keresik az egymással való együttműködés nyújtotta előnyöket. Ugyancsak hatékonyságnövelés lehetőségét rejti magában a közszolgáltatásért felelős önkormányzatok és az állam egymással való együttműködésének fokozása.

Feladat- és vagyonátadás lehetősége (integráció):

Az ellátásbiztonság fokozása, a közszolgáltatással járó feladatok ellátásának optimális megszervezése, illetve az önkormányzatok és az állam közötti együttműködés lehetőségeinek bővítése érdekében indokolt, hogy a víziközmű-szolgáltatás, mint önkormányzati közfeladat állam részére történő átadásának a lehetősége biztosított legyen. E célból került sor a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény olyan irányú módosítására, mely lehetővé teszi az önkormányzatok és a tulajdonukban működő szolgáltatók számára, hogy a közszolgáltatáshoz kapcsolódó vagyon állam részére történő átadásával, – önkéntes módon – egy állami integrációs folyamatban vehessenek részt. Ez az önkormányzatok és a tulajdonukat képező szolgáltatók számára is lehetőséget teremt arra, hogy portfólió-tisztítást hajtsanak végre, illetve ha azt célszerűnek tartják, úgy a közszolgáltatással járó feladatokat átadják az államnak.

Az integráció előnye összefoglalva az, hogy az érintett szolgáltatók és tulajdonos önkormányzataik számára az állam biztosítsa annak lehetőségét, hogy e jogalanyok a tulajdonukat képező vagyon átadása fejében, önkéntes módon egy állami integrációs folyamatban vehessenek részt. Ezen integrációs folyamat a közszolgáltatás által érintett valamennyi szereplő számára előnyös, mivel:

  • az abban részt venni kívánó szolgáltatók segítségben részesülhetnek, illetve a tulajdonos önkormányzatok számukra pénzügyi teherrel járó kötelezettségtől (ellátási felelősség) mentesülhetnek, melynek fejében önként vállalják az integrációval járó kötelmek teljesítését;
  • az állam számára az integráció eredményeként jelentkező kiadások a költségvetés mindenkori teherbíró képességéhez igazodva kontrollálhatóvá válnak, illetve a felhasználásra kerülő költségvetési források fejében az állami vagyon köre szélesíthető,
  • a víziközmű-fejlesztésre fel nem használt források átvételével, illetve a jövőbeni fejlesztésekre, felújításokra vonatkozó források Nemzeti Vízművek Zrt. stratégiai irányítása melletti allokálásával az üzembiztonság tovább növelhető,
  • a munkavállalók számára a csatalakozás kiszámítható foglalkoztatási feltételeket biztosít,
  • az állampolgárok az integrációs lehetőség következményeként nagyobb biztonsággal jutnak a közszolgáltatáshoz, a szolgáltatás színvonala egységesebbé válik.

Integrációs kérelem benyújtásával kapcsolatos információk:

Az integrációt célzó kapcsolat felvételére a Nemzeti Vízművek Zrt-vel a következő elérhetőségen van lehetőség:

integracio@nvmzrt.hu